План припремне наставе за полагање завршног испита за ученике VIII разреда

 

предмет фебруар март април мај јун
матерњи језик 20 *4 *8

 

VIII-1:

преподне 6. час; поподне претчас четвртак (12,00)

 

VIII-2

преподне понедељак 7. час; поподне четвртак претчас (12,00)

 

VIII-3

уторак 7. час, петак 7. час

поподне

претчас

уторак двочас

*4

 

VIII-1

преподне 6. час; поподне претчас четвртак (12,00)

 

VIII-2

преподне понедељак 7. час; поподне четвртак претчас (12,00)

 

VIII-3

уторак 7. час

поподне претчас

уторак претчас

 

4

 

VIII-1

преподне 6. час; поподне претчас четвртак (12,00)

 

VIII-2

преподне понедељак 7. час; поподне четвртак претчас (12,00)

 

VIII-3

уторак 7. час

поподнепретчас

уторак

 

Према распореду часова 5 часова х 2
математика 20  

VIII-1

15 часова

понедељак

 

VIII-2

среда 7. час

 

VIII-3
петак 7. час/петак претчас

 

VIII-1

15 часова

понедељак

 

VIII-2

среда 7. час

 

 

VIII-3
петак 7. час/ петак претчас

 

 

VIII-1

15 часова

понедељак

 

VIII-2

среда 7. час

 

 

VIII-3
петак 7. час/ петак претчас

 

 

VIII-1

15 часова

понедељак

 

VIII-2

среда 7. час

 

 

VIII-3
петак 7. час/ петак претчас

 

Према распореду часова 5 часова х 2

 

хемија 9   VIII-1

Петак: 6. час

 

VIII-2

Петак: 6.час

 

VIII-3

Четвртак: претчас

VIII-1

Петак: 6. час

 

VIII-2

Петак: 6. час

 

VIII-3

Четвртак: претчас

VIII-1

Петак: 6. час

 

VIII-2

Петак: 6. час

 

VIII-3

Четвртак: претчас

Према распореду часова 6 часова

(2 по одељењу)

физика 9   VIII-1

претчас среда

 

VIII-2

7. час среда

 

VIII-3

претчас уторак

VIII-1

претчас среда

 

VIII-2

7. час среда

 

VIII-3

претчас уторак

VIII-1

претчас среда

 

VIII-2

7. час среда

 

VIII-3

претчас уторак

Према распореду часова 6 часова

(2 по одељењу)

биологија 9   VIII-1

петак: 7. час

 

VIII-2

уторак: 7. час

 

VIII-3

понедељак: 7. час

VIII-1

петак: 7. час

 

VIII-2

уторак: 7. час

 

VIII-3

понедељак: 7. час

VIII-1

петак: 7. час

 

VIII-2

уторак: 7. час

 

VIII-3

понедељак: 7. час

Према распореду

часова

 

6 часова

(2 по одељењу)

историја 9   VIII-1

петак: претчас

 

VIII-2

петак: претчас

 

VIII-3

среда: претчас

VIII-1

петак: претчас

 

VIII-2

петак: претчас

 

VIII-3

среда: претчас

VIII-1

петак: претчас

 

VIII-2

петак: претчас

 

VIII-3

среда: претчас

Према распореду часова 6 часова

(2 по одељењу)

географија 9   VIII-1 и VIII-2

понедељак:   7. час

 

VIII-3

уторак: 7. час

VIII-1 и VIII-2

понедељак:   7. час

 

VIII-3

уторак: 7. час

VIII-1 и VIII-2

понедељак:   7. час

 

VIII-3

уторак: 7. час

Према распореду часова 6 часова

(2 по одељењу)

 

 

 

Школска такмичења/ фебруар 2016.г/

/одржавају  се у Силбашу а превоз обезбеђују родитељи/

–        на так­ми­че­њу/смотри мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;

–        из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу/смотри;

–        за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња/смотре, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;

–        ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња/смотре;

–        уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

 

р/б предмет комисија Датум одржавања

Школског такмичења

Место одржавања Број

учесника

општинско

такмичење

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик/такмичење у знању српског језика икултуре Душанка Јањић

Марија Милосављев

Радимирка Вуковић

Мирјана Гаврилов

До краја фебруара

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица   6/1

Од 14 – 15 часова

18.3.2017. 

Вук Караџић

књижевна олимпиада Душанка Јањић

Марија Милосављев

Радимирка Вуковић

Мирјана Гаврилов

До краја фебруара

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица   6/1

Од 14 – 15 часова

 

4.3.2017. у 10.00 часова

М. Протић

2. Рецитатори /Песниче народа мог/ Душанка Јањић

Марија Милосављев

Милана Пандуров

Горана Штрбац

Радмила Вјештица

прва недеља марта 2017

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица   6/1

/Од 14 – 15 часова

друга половина марта 2017
3. Српски као нематерњи Радимирка Вуковић

Мирјана Гаврилов

до краја фебруара

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

24.3.2017.г.
4 Словачки језик Маријена Сурови

Мирослав Хложан

Јармила Крижан

До краја марта

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

9.4.2017.г.

 

5. Руски језик Марија Керавица

Фатима Иваз

  Do 19.2.2017. Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

25.2.2017. у 14.00 часо

А.Шантић

6. Енглески језик Александра Пулисак

Снежана Кљакић

Биљана Билановић

Do 19.2.2017. Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

25.2.2017. у 14.00 часо

А.Шантић

7. Историја Горан Перић

Габријела Губа

Ђока Милић

до караја фебруара

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

5.3.2017. у 10.00 час

Б.Новаков

8. Географија Бисерка Спасојевић

Павле Блатњицки

Ђока Милић

  У фебруару 2017

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

 

Учионица  6/1

Од 14 – 15 часова

2.3.2017. часова

Б.Ћопић

9. Математика

 

 

 

Здравко Пандуров

Владимир Голуб

Биљана Радошевић

 

 

Миланка Ђурица

Јарослав Мучаји

Јармила Крижан

Радмила Вјештица

 

Учитељи…

 

19.1.2017петак

 

 

 

 

 

Мислиша

 

9.3.2017.

 

Кенгур без граница- међународна математичка смотра

 

 

Учионица   6/ 1

Од 12 – 13 часова

Или у старој сали за физичко

25.2.2017. у 10.00 час

Десанка Максимовић

 

.

 

 

 

 

16.3.2017. у 10.00 часова (јединствено време у целој Европи)

 

10 Информатика и рачунарство Снежана Поповић датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

 

кабинет  информатике Гимназија
11. Хемија Биљана Маљковић  Илић

 

25.1.2017.

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

кабинет

Од 14 – 15 часова

26.2.2017. у 10.00 час

Свети Сава

12. Физика Јасмина Поповић

Жарко Делић

до 12.2.2017.

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

кабинет

Од 14 – 15 часова

19.2.2017. час

Жарко Зрењанин

13. Биологија Велизар Лековић

Лидија Дамјановић

Биљана Маљковић

До краја фебруара. Учионица 6/1

Од 14 – 15 часова

5.3.2017. у 14.00 час

Здравко Челар

14. Техничко/Шта знаш о саобраћају/ Загорац Милован

Јелена Дрљача

до 31.3.2017.

датум уписати

/Обавестити Биљу педагога и директора/

Спортски терен   23.4.2017

7.5.2016. окружно

Б:Новаков

15. Крос РТС Милош Спасојевић

Милкица Лучић

Мај    2017 .г. стадион у Деспотову, Парагама и Силбашу  

 

НАПОМЕНА:Чланови комисије треба да се договоре око термина одржавања школског такмичења и да унесу у овај листинг.

Након одржаног такмичења  секретару школе доставити у електронској списак ученика који су се такмичили са

бројем бодова,ради пријављивања на општинско такмичење

У Силбашу                                                                                                                     директор

Јануар 2017.г.                                                                                                            Ђока Милић,проф