Стручни органи и тимови

У установи директор образује следеће тимове:

1) тим за инклузивно образовање;

2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

3) тим за самовредновање;

4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;

5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

6) тим за професионални развој;

7) стручни актив за развојно планирање

8) пројектни тим

9) тим за пружање додатне подршке

10) остали тимови за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта

Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне по­дрш­ке ученику чине наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други законски заступник,а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно други законски заступник.

Тим за инклузивно образовање именује директор.

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште над­леж­ности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији;

2) учествује у изради програма образовања и васпитања;

3) утврђује предлог индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;

4) израђује пројекте који су у вези са програмом образовања и васпитања;

5) прати рализацију школског програма и индивидуалног образовног плана;

6)  обавља и друге послове по налогу директора и наставничког већа.

р/б Тим за инклузивно образовање
1. Наташа Абаџић координатор
2. Катица Гајић директор
3. Владимир Шимо стручни сарадник
4. Ивана Кнежевић стручни сарадник
5. Мирослав Хложан учитељ
6. Мирослава Медоварски васпитач
7. Петар Николић педагошки асистент
8. Горан Перић наставник
9. Душица Јовин наставник

 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занема­ри­вања (у даљем тексту:

Тим за заштиту) има 8 чланова и чине га васпитач, представници наставника, педагог и психолог школе

Тим за заштиту именује директор.

Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

 1. доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
 2. учествује у изради аката који се односе а заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
 3. израђује пројекте који су у вези са заштитом;
 4. постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
 5. идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;
 6. унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;
 7. дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;
 8. омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;
 9. сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора;
 10. сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи;
 11. спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
 12. прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите;
 13. ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
 14. обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;
 15. води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе.

 

р/б Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
1. Владимир Шимо координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић стручни сарадник
4. Петар Николић педагошки асистент
5. Миланка Ђурица учитељ
6. Даниела Пап Лазаров васпитач
7. Марија Шлезак наставник
8. Милош Спасојевић наставник
9. Катарина Зелен наставник
10. Весна Туторов васпитач
11. Биљана Станић секретар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за самовредновање

 

Тим за самовредновање  има 10 чланова и чине га: представници ,стручних органа, савета родитеља, школског одбора.

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.

 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;

3) припрема Годишњи план самовредновања;

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;

5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

7) обавља и остале послове по налогу директора или наставничког већа

 

р/б Тим за самовредновање
1. Горан Перић координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић стручни сарадник
4. Александра Пулисак наставник
5. Наталија Ушјак учитељ
6. Весна Туторов васпитач
7. Марјена Сурови наставник
8. Александра Цирар наставник
9. Далибор Пејак представник школског одбора
10. Тијана Туцић представник савета родитеља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  има 7 чланова и чине га: васпитачи, наставници, стручни сарадник, директор.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

6) прати стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника.

р/б Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
1. Дара Крунић координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић стручни сарадник
4. Катарина Зелен наставник
5. Милован Пејак учитељ
6. Мирослава Медоварски васпитач
7. Мирјана Милић представник савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има 7 чла­нова.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује ди­ректор.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компе­тенција и предузетништва;

2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре­дузетништвом;

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ­на за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

4) учстврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

6) обавља и остале послове по налогу директора или наставничког већа

р/б Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
1. Биљана Хорват координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић стручни сарадник
4. Александар  Игић наставник
5. Александра Пулисак наставник
6. Миљана Узуров наставник
7. Софија Пајић представник савета родитеља

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 

Тим за професионални развој именује директор.

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 79. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика;

3) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика;

4) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена важна за професионални развој ученика;

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

6) обавља и остале послове по налогу директора или наставничког већа

р/б Тим за професионални развој
1. Горана Штрбац координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић стручни сарадник
4. Марија Шлезак наставник српског језика
5. Даниела Пап Лазаров васпитач
6. Наташа Абаџић професор разредне наставе
7. Радмила Вјештица професор разредне наставе

 

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача и стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља.

Стручни актив за развојно планирање има десет чланова, од којих је седам из редова наставника и стручних сарадника, и по један представник локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће,  а представника локалне самоуправе предлаже Скупштина општине Бачка Паланка

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из њихових редова.

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.

р/б Стручни актив за развојно планирање
1. Јармила Крижан координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић помоћник директора
4. Дара Крунић наставник
5. Биљана Хорват наставник разредне наставе
6. Весна Туторов васпитач
7. Владимир Шимо стручни сарадник
8. Милан Крагуљац представник локалне самоуправе
9. Урош Лаћарак представник ученичког парламетна
10. Светлана Пејак представник савета родитеља

ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање.

Задаци

За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеђује се  отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом.

Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа и тим остварују  сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу.

Тим за пружање додатне подршке у образовању чине: одељењски старешина, предметни наставник, стручни сарадник у школи, дефектолог/логопед, педагошки асистент, родитељ (односно законски заступник), стручњак ван установе који добро познаје дете/ученика.

Координатор рада Тима за пружање додатне подршке је педагог Ивана Кнежевић.

Чланови тима су : Ивана Кнежевић (координатор), Катица Гајић (директор школе), Владимир Шимо (психолог).

За свако дете формира се посебан тим кога поред наведених чине одељењке старешине, предметни наставници, стручни сарадници, дефектолог/логопед, педагошки асистент, родитељ, односно законски заступник,  стручњак ван установе који добро познаје дете/ученика.

Тим за израду пројеката

Задужења Тима за израду пројеката се огледа у праћењу актуелних конкурса за доделу материјалних средстава, набавку опреме, књишке грађе, дидактичког материјала. Тим ће пратити објављене конкурсе од стране министарства, покрајинске владе, невладиних организација и удружења.

Динамика рада тима зависиће од актуелних конкурса у току године.

Активности тима подразумевају израду и прикупљање конкурсне документације, расписивање јавних набавки, сарадњу са локалном самоуправом, удружењима, приватним сектором, аплицирање на расписане конкурсе, израду пројеката, праћење реализације пројеката и израду извештаја о реализацији пројеката.

Извештај о раду тима биће садржан у годишњем извештају о раду школе и представљен на седници Наставничког већа, састанку Школског одбора и Савета родитеља.

р/б                                Тим за израду пројеката
1. Ивана Вучић координатор
2. Катица Гајић директор
3. Ивана Кнежевић педагог
4. Драгана Васић наставник енглеског језика
5. Александра Пулисак наставник енглеског језика
6. Биљана Попов наставник разредне наставе

Одбор Дечјег савеза

 

 • Весна Туторов – васпитач
 • Биљана Попов – наставник разредне наставе
 • Наталија Ушјак – професор разредне наставе
 • Мирослав Хложан – професор разредне наставе
 • Марјена Сурови – професор словачког језика
 • Милкица Лучић – професор физичког васпитања

 

 

Подмладак Црвеног крста

задужени:

 • Маљковић Биљана – професор хемије и биологије
  • Марија Јошанов- професор биологије
  • Јасмина Поповић – професор физике
  • Велизар Лековић – професор биологије

 

 

Тим за развој школског спорта и спортских активности

Тим за спровођење овог програма чине:

 • Милош Спасојевић – професор физичког васпитања
 • Милкица Лучић – професор физичког васпитања
 • Kaтица Гајић – директор
 • Милован Пејак – професор разредне наставе
 • Петар Николић – педагошки асистент
 • Горан Перићнаставник историје
 • Радмила Вјештица – професор разредне наставе

 

Чланови Комисије за екскурзије:

 

 • Биљана Станић, секретар
 • Анка Нинков, наставник разредне наставе
 • Силвија Гашић, професор разредне наставе
 • Светлана Хајровић, професор историје
 • Павле Блатњицки, професор географије
 • Милкица Лучић, професор физичког васпитања
 • Катица Гајић, директор школе
 • Ивана Кнежевић, педагог

 

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг

 • Катица Гајић, директор
 • Ивана Кнежевић педагог
 • Катарина Зелен, професор српског језика
 • Марија Милосављев, професор српског језика
 • Мирјана Павловић, наставник ликовне културе
 • Сурови Марјена, професор словачког језика
 • Јарушка Феркова, професор словачког језика
 • Миљана Узуров – професор информатике и рачунарства
 • Александар Игић -– професор информатике и рачунарства

 

 

 

Тим за вођење сајта школе, фејсбук страницу и  ИК технологију:

 

 • Александар Игић, координатор тима
 • Миљана Узуров – професор информатике и рачунарства
 • Даниела Пап Лазаров, васпитач
 • Марија Милосављев, професор српског језика
 • Јарушка Феркова, професор словачког језика
 • Ивана Кнежевић, педагог
 • Катица Гајић, директор
Print Friendly, PDF & Email