На основу члана 62.став 3. тачка 13. и члана 66. тачка 13. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) директор школе је донео следећу

 

О  Д  Л  У  К  У

Образују се следећи тимови и то у саставу:

 • Стручни тим за инклузивно образовње

  1. Весна Туторов, васпитач

  2. Наташа Абаџић, професор разредне наставе – координатор рада тима

  3. Мирослав Хложан, професор разредне наставе

  3. Бисерка Спасојевић, професор географије

  4. Биљана Радошевић, професор математике

  5. Рајка Чабрило, педагог

  6.Владимир Шимо, психолог

  7. Ђока Милић,директор

 • Тим за самовредновање рада школе

 • Тим за праћење стручног усавршавања

 • Тим за професионалну оријентацију

 • Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Именују се чланови Стручног актива за развој школског програма у следећем саставу:

 • Припремни предшколски програм

 • Разредна настава

 • Предметна настава

   Радимирка Вуковић – српски језик

   Невена Беговић – енглески језик

   Здравко Пандуров – математика

   Велизар Лековић – биологија

   Јасмина Поповић – физика

   Горан Перић– историја

   Мирјана Радивојков-Лукић – музичка култура

   Милкица Лучић – физичко васпитање

   Биљана Маљковић-Илић – хемија

   Марија Керавица – руски језик

   Бисерка Спасојевић – географија

   Марјена Сурови – словачки језик

   Милован Загорац – техничко и информатичко образовање

   Звонко Јелић – ликовна култура

   Снежана Поповић – информатика и рачунарство

   Јарушка Феркова – верска настава (евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке а.в. цркве)

   Станислава Темеринац – верска настава (Православни катихизис)

   Нада Торовић – председник стручног актива

   Ђока Милић – директор

Школски одбор именујe   чланове Стручног актива за развојно планирање у следећем саставу:

 

 

1.Здравко Пандуров – координатор

2.Јармила Крижан – представник наставника разредне наставе

3.Весна Туроров – представник васпитача

4. Бисерка Спасојевић – представник наставника предметне наставе

5. Владимир Шимо – представник стручних сарадника

6.Ђока Милић – директор школе

7. Емили Шушница – из Савета родитеља

8. Милан Гајић– представник локалне самоуправе

9. Николина Миланов, представник Ученичког парламента.

Школски одбор – орган управљања у школи

1. Здравко Пандуров – председник

2. Марија Керавица – члан колектива

3. Радмила Вјештица – члан колектива

4. Далибор Пејак – представник родитеља

5. Станко Попов – представник родитеља

6. Гордана Николић – представник родитеља

7. Мирјана Пејак – представник локалне самоуправе

8. Милица Зељковић – представник локалне самоуправе

9. Јанко Фабри – представник локалне самоуправе

10. Анђела Мутавчић – представник ученика

11. Милица Будић – представник ученика

Савет родитеља

0-1   Јармила Чобрда, Силбаш

0-2   Мирјана Суботин, Силбаш

0-3   Милана Васиљев, Параге

0-4   Вида Хаксалић, Деспотово

1-1   Дануша Фабри, Силбаш

1-2  Биљана Шарац, Силбаш

1-3   Јелена Брестовачки, Параге

1-4   Мирјана Милић, Деспотово

2-1   Мирослава Медоварски, Силбаш

2-2    Ивана Лешков, Силбаш

2-3    Слађана Јовић, Параге

2-4   Марина Убавин, Деспотово

3-1   Миљинка Лепорис, Силбаш

3-2   Анка Аугустинов, Силбаш

3-3   Станко Попов, Параге

3-4  Златко Оливер, Деспотово

4-1  Бланка Ширка, Силбаш

4-2   Радослава Миросављевић, Силбаш

4-3   Бојана Хајек, Параге

4-4    Биљана Милић, Деспотово

5-1    Марија Миланов, Силбаш

5-2    Наташа Пејак, Силбаш

5-3   Светoзар Пешић, Деспотово

5-4   Гордана Николић, Деспотово

6-1  Станко Попов, Параге

6-2    Доминка Миланов, Силбаш

6-3    Биљана Новаков, Силбаш

6-4    Милка Николић, Деспотово

7-1    Златка Струхар, Силбаш

7-2   Гордана Поповицки, Силбаш

7-3  Даница Милошевић, Деспотово

8-1  Јармила Цинкоцки,Силбаш

8-2   Јелена Мирков, Силбаш

8-3  Владимир Парошки, Деспотово

 

 

Одбор Дечјег савеза

– Весна Туторов, васпитач

– Биљана Попов – наставник разредне наставе

– Наталија Ушјак – професор разредне наставе

– Мирослав Хложан –  професор разредне наставе

– Марјена Сурови –  професор словачког језика

– Милкица Лучић –  професор физичког васпитања

 

Ученички Парламент

Задужени:

Душанка Јањић професор српског језика

o Загорац Милован  професор техничког и информатичког образовања

• VII-1   Тодор Божин и Александра Попов

• VII-2   Бојана Зарупски  и Николина Миланов

• VII-3   Јован  Миросављев  и Никола Остојић

• VII-4   Вук Грујић и Александар Темеринац

• VIII-1  Марсела Чермак и Матилда Хложан

• VIII-2  Вељко  Малић и Васко Попадић

• VIII-3  Урош Секицки и Живана Милошевић

 

 

Одбор заједнице ученика

Задужени:

• Јармила Крижан, професор разредне наставе

• Биљана Попов-  наставник разрердне наставе

• Милован Пејак-  професор разредне наставе

• Снежана Кљакић професор енглеског језика

• Жарко Делић  – наставник физике

• Биљана Билановић – координатор рада Одбора заједнице ученика.

• Одбор ЗУ чине председници и заменици  одељењских заједница од I до VIII разреда

 

 Подмладак Црвеног крста

Задужени:

Маљковић Биљана –  професор хемије и биологије

Каћа Гајић –  професор српског језика

Јасмина Поповић –  професор физике

 

 Тим за развој  школског  спорта  и спортских активности

Задужени:

• Ана Нинков- професор разредне наставе

• Силвија Гашић- професор разредне наставе

• Радмила Вјештица- професор разредне наставе

• Милован Пејак- професор разредне наставе

• Милош Спасојевић- професор физичког васпитања

• Милкица Лучић -професор физичког васпитања

• Јелена Патак -професор физичког васпитања

• Ђока Милић, директор

 

Комисија за екскурзије

• Биљана Станић, секретар;

• Анка Нинков, наставник разредне наставе;

• Мирослав Хложан, професор разредне наставе;

• Горан Перић, професор историје;

• Бисерка Спасојевић, професор географије.

• Представници родитеља за сваки разред (по два  родитеља, делегира их  Савет родитеља). Имена родитеља су уписана у записнику са састанка Савета родитеља.

 

 

 

Естетско и еколошко уређење школе и осталог школског простора

Задужени:

• Лековић Велизар, проф. биологије, руководилац Еколошке дружине

• Милана Пандуров, наставник разредне наставе

• Пајић Светлана, васпитач

• Станислава Темеринац, вероучитељ

• Ушјак Наталија, проф. разредне наставе

• Туторов Весна, васпитач

• Јелић Звонко, наставник ликовне културе

• Владимир Вјештица, наставник ликовне културе

• Мирослав Хложан,професор разредне наставе

• Јармила Крижан професор разредне наставе

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг

Задужени:

• Ђока Милић,директор

• Рајка Чабрило педагог

• Катица Гајић -професор српског језика

• Марија Милосављев професор српског језика

• Радимирка Вуковић професор српског језика

Сурови Марјена професор словачког језика

• Јарушка Феркова професор словачког језика

• Иваз Фатима професор српског језика

 

Тим за вођење сајта школе и  ИК технологију

Задужени:

• Јарослав Мучаји  – професор разредне наставе

• Снежана Поповић  професор информатике

• Игић Александар професор техичког и информатике

• Александра Пулисак, професор  енглеског језика

• Марија  Милосављев професор српског језика

• Јарушка Феркова професор словачког језика

• Рајка Чабрило, педагог

• Ђока Милић, директор

 

Техничка подршка свим  тимовима, комисијама и стручним већима

• Владимир  Кнежевић,

• Жељко Торовић,

• Тодор Илин

• Слободан Ритупер

• Љиљана Улала

• Дијана Алексић

• Снежана Нинков

• Тања Митровић

• Данијела Оливер

• Снежана Беличко

 

 

Print Friendly, PDF & Email