Školski kalendar za OŠ u Vojvodini 2018/2019

Na osnovu člana 185. stav 1, a u vezi sa članom 28. stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS”, br.: 88/2017 i 27/2018) i člana 15. i 16. stav 2., člana 24. stav 2. i člana 37. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (“Službeni list AP Vojvodine”, br. 37/14, 54/14-dr.odluka i 37/16), a na osnovu Rešenja pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice broj: 128-031-214/2016 pd 19.07.2016. godine, zamenik pokrajinskog sekretara
d o n o s i:

PRAVILNIK
O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada u toku školske 2018/2019. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno – vaspitnog rada predviđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 2.
Nastava i drugi oblici obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u petak, 21. decembra 2018. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara 2019. godine i završava se:
– u petak 14. juna 2019. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 100 nastavnih dana,
– u petak, 31. maja 2019. godine, za učenike osmog razreda i ima 90 nastavnih dana.

Član 3.
Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.
Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana.
Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno.
Prvi kvartal ima 40, drugi 40, treći 49 nastavnih dana.
Četvrti kvartal ima 51 nastavna dana za učenike od prvog do sedmog razreda, a 41 nastavna dana za učenike osmog razreda.

Član 4.
Osnovna muzička i baletska škola može da izvodi nastavu i u toku šest nastavnih dana u nedelji, prema godišnjem planu rada škole u skladu sa zakonom.

Član 5.
U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako se:
– u nastavni dan obeležava dan škole, ili
– u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuju ekskurzije, ili neke druge aktivnosti
– u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili je škola domaćin takmičenja, društvene ili sportske manifestacije, ili
– je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 28. stav 5. i 105. stav 3 i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS”, br.: 88/2017 i 27/2018).

Član 6.
U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust počinje u ponedeljak, 24. decembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2019. godine.
Prolećni raspust počinje u petak, 19. aprila 2019. godine, a završava se u četvrtak, 02. maja 2019. godine.
Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2019. godibe, a završava se u petak, 31. avgusta 2019. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u subotu, 31. avgusta 2019. godine.

Član 7.
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

Član 8.
U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 43/01, 101/07 i 92/11).

U školi se obeležava:
– Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u nedelju 21. oktobra 2018. godine, neradni je i nenastavni dan
– Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u nedelju, 11. novembra 2018. godine obeležava se prvog narednog radnog dana, ponedeljak 12. Novembar2018. Godine kao neradni i nenastavni dan
– Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u nedelju, 27. januara 2019. godine i nenastavni dan
– Sretenje – Dan državnosti, koji pada u petak i subotu, 15. i 16. februara 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
– Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 22. aprila 2019. godine, radni je i nastavni dan
– Praznik rada, koji pada u sredu i četvrtak 1. i 2. maja 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
– Dan pobede, koji pada u četvrtak, 9. maja 2019. godine, kao radni i nastavni dan,
i Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u petak, 28. juna 2019. godine i
radni je dan.
U školama se obeležava i Dan prosvetnih radnika, koji pada u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, radni je i nastavni dan.

Član 9.
Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
– pravoslavci – na prvi dan krsne slave
– pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru – na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika
– pripadnici Islamske zajednice – nedelja, 21. avgust 2018. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i utorak, 04. juna 2019. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama
– pripadnici Jevrejske zajednice – sreda, 19. septembra 2018. godine, na prvi dan Jom Kipura i subotu, 20. aprila 2019. godine na Pashu ili Pesah

Član 10.
Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:
– za mađarsku nacionalnu zajednicu:
*15. mart – Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust – Dan Svetog Stevana i
* 23. oktobar – Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
– za bošnjačku nacionalnu zajednicu:
* 11. maj – Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi dan Kurbanskog bajrama i
* 20. novembar – Dan ZAVNOS-a
– za bunjevačku nacionalnu zajednicu:
* 2. februar – Dan velikog prela
* 23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust – Dan Dužijance i
* 25. novembar – Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena
– za hrvatsku nacionalnu zajednicu:
* 19. mart – blagdan Svetog Josipa
* 15. avgust – datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar – datum rođenja bana Josipa Jelačića i
* 15. decembar – datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
– za rumunsku nacionalnu zajednicu:
* 15. januar – datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar – praznik Velike gospojine
* 1. decembar – Nacionalni praznik Rumunije i
* 7. decembar – Dan nacionalnog saveta.
– za rusinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. januar – Dan Rusina
– za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. maj – Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i
* 14. oktobar – Dan ukrajinskih heroja
– za makedonsku nacionalnu zajednicu:
* 2. avgust – Ilinden – Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar – Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar – Dan borca i
* 16. decembar – Dan Nacionalnog saveta
– za nemačku nacionalnu zajednicu:
* 15. decembar – Dan osnivanja nacionalnog saveta.
– za romsku nacionalnu zajednicu:
* 14. januar -Vasilica
* 3. petak u martu – Bibija
* 8. april – Međunarodni dan Roma i
* 6. maj -Đurđevdan
– za bugarsku nacionalnu zajednicu:
*3. mart –Dan oslobođenja od turskog ropstva
*24. maj – Dan Kirila i Metodija i
*1. novembar – Dan narodnih buditelja
– za češku nacionalnu zajednicu:
*4. februar – Dan češke književnosti
*28. mart – Dan obrazovanja
*16. maj – Dan nacionalnog saveta
*28. septembar – Dan Čeha (Sv. Vaclav) i
*4. oktobar – Dan češkog jezika
-za slovačku nacionalnu zajednicu
*prvi vikend u avgustu – Dani slovačkih narodnih svečanosti.

Član 11.
Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.

Član 12.
Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.
O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Član 13.
Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 12.04.2019. godine i u subotu, 13.04.2019. godine, a završni ispit u ponedeljak, 17.06.2019. godine, utorak, 18.06.2019. godine i sredu, 19.06.2019. godine.

Član 14.
Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota – 30. septembar ili 06. oktobar 2018. godine u prvom polugodištu i subota 01. ili 08. jun 2019. godine u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:
– odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
– odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
– obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
– odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
– organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
– aktivnosti u lokalnoj zajednici,
– sportski susreti,
– susreti škola,
– organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
– organizovanje mini istraživačkih projekata,
– zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i
slično.

Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu učenika međunarodnom sajmu obrazovanja ”Putokazi” u Novom Sadu. Ukoliko se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, škola utvrđuje način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je organizovana poseta.

Član 15.
U subotu, 17. novembra 2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak, u subotu 19. januara 2019. godine nastava izvodi prema rasporedu časova za petak, a u subotu 04. maja 2019. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.

Član 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu AP Vojvodine”, a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (”Službeni glasnik RS”, br: 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), biće objavljen i u ”Službenom glasniku RS”.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

______________________________________________________________________________________________________________________

12.12.2017. године дошло је до измене календара рада за школски 2017/18 годину коју можете погледати ОВДЕ.

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2017/2018. године и време и трајање школског распуста ученика у основнимшколама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада.

 

Члан 2.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у  среду, 10. јануара 2018. године и завршава се:

– у уторак 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 99 наставних дана,

– у уторак, 29. маја 2018. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана.

 

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 41, други 40, трећи 46 наставних дана.

Четврти квартал има 53 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  43 наставна дана за ученике осмог разреда.

 

Члан 4.

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

 

 

 

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

– у наставни дан обележава дан школе, или

– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије,

– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске

манифестације, или

– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15).

 

Члан 6.

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у уторак, 09. јануара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у понедељак, 09. априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среда, 13. јуна 2018, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

 

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

 

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

 

У школи се обележава:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у суботу 21. октобра 2017. године, нерадни је и ненаставни дан

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у суботу, 11. новембра 2017. године нерадни је и ненаставни дан

– Свети Сава – Дан духовности, који пада у суботу, 27. јануара 2018. године и радни је, а ненаставни дан

– Сретење – Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 2018. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у недељу, 22. априла 2018. године, нерадни је и ненаставни дан

– Празник рада, који пада у уторак и среду 1. и 2. маја 2018. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2018. године, као радни и наставни  дан,

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак, 28. јуна 2018. године и

радни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у среду, 8. новембра 2017. године, радни је и наставни дан.

 

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

–    православци – на први дан крсне славе

–    припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника

–    припадници Исламске заједнице – петак, 1. септембар 2017. године, на први дан Курбанског Бајрама и четвртак, 14 .јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама

–    припадници Јеврејске заједнице – суботу, 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура и суботу, 30. марта 2018. године на Пасху или Песах

 

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

– за мађарску националну заједницу:

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

* 20. август – Дан Светог Стевана и

* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

– за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

*  први дан Рамазанског бајрама

* први дан Курбанског бајрама и

* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а

– за буњевачку националну заједницу:

*  2. фебруар – Дан великог прела

* 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

* 15. август – Дан Дужијанце и

* 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

– за  хрватску националну заједницу:

*  19. март – благдан Светог Јосипа

* 15. август  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

* 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа

– за румунску националну заједницу:

* 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

* 4. септембар – празник Велике госпојине

* 1. децембар – Национални празник Румуније и

* 7. децембар – Дан националног савета.

– за русинску националну заједницу:

* 17. јануар – Дан Русина

– за украјинску националну заједницу:

* 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

* 14. октобар – Дан украјинских хероја

– за македонску националну заједницу:

* 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

* 8. септембар – Дан државности Републике Македоније

* 11. октобар – Дан борца и

* 16. децембар – Дан Националног савета

– за немачку националну заједницу:

* 15. децембар – Дан оснивања националног савета.

– за ромску националну заједницу:

* 14. јануар -Василица

* 3. петак у марту – Бибија

* 8. април – Међународни дан Рома и

* 6. мај -Ђурђевдан

– за бугарску  националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља

– за чешку  националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности

*28. март – Дан образовања

*16. мај – Дан националног савета

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу

*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

 

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком.

 

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

 

Члан 13.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у среду, 13. јуна 2018. године, четвртак,  14. јуна 2018. године и петак, 15. јуна 2018. године.

 

 

 

 

 

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања “Путокази“ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета.

 

Члан 15.

У суботу, 05. маја 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

 

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у “Службеном гласнику РС“.

 

 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне  заједнице

 

 

 

Број: 128-610-1/2017-01

У Новом Саду,  30.05.2017. године

 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

 

Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)

 

 

 

ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш

 

Обавештење за ученике и раднике школе:

 

 

 

У петак 1. септембра 2017.г. почиње нова школска 2017/18. година.

 

– Прву смену од 7:30 часова похађају ученици од 5. до 8. разреда у Деспотову и Силбашу.

– Друга смена почиње са радом од 13:30 часова похађају ученици од 1. до 4.  разреда у Деспотову и Силбашу.

– Школа у Парагама почиње са радом од 7:30 часова 1. и 2. разред а 3. и 4. разред од 12:00 часова.

 

 

Група за ППП у Деспотову почиње са радом од 13:00 часова.

 

У Силбашу ППП група на српском језику стартује од 8:00 часова а група на словачком језику од 13:00 часова.

 

Група за ППП у Парагама почиње са радом од 8:00 часова.

 

 

 

 

Свечани пријем првака: у петак 1. септембра 2017.године:

 

У школи у Парагама од 12:00 часова

У Силбашу у 13:00 часова

у Деспотову у 14:00 часова

 

 

 

Ученицима и радницима школе желимо сретан почетак нове школске године!!!

 

 

 

У Силбашу

август 2017.г.

директор:

Ђока Милић,професор

 

 

Print Friendly, PDF & Email