Na osnovu člana 62.stav 3. tačka 13. i člana 66. tačka 13. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.glasnik RS“ br. 72/09, 52/11 i 55/13) direktor škole je doneo sledeću

 

O  D  L  U  K  U

Obrazuju se sledeći timovi i to u sastavu:

 • Stručni tim za inkluzivno obrazovnje

  1. Vesna Tutorov, vaspitač

  2. Nataša Abadžić, profesor razredne nastave – koordinator rada tima

  3. Miroslav Hložan, profesor razredne nastave

  3. Biserka Spasojević, profesor geografije

  4. Biljana Radošević, profesor matematike

  5. Rajka Čabrilo, pedagog

  6.Vladimir Šimo, psiholog

  7. Đoka Milić,direktor

 • Tim za samovrednovanje rada škole

 • Tim za praćenje stručnog usavršavanja

 • Tim za profesionalnu orijentaciju

 • Tim za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Imenuju se članovi Stručnog aktiva za razvoj školskog programa u sledećem sastavu:

 • Pripremni predškolski program

 • Razredna nastava

 • Predmetna nastava

   Radimirka Vuković – srpski jezik

   Nevena Begović – engleski jezik

   Zdravko Pandurov – matematika

   Velizar Leković – biologija

   Jasmina Popović – fizika

   Goran Perić– istorija

   Mirjana Radivojkov-Lukić – muzička kultura

   Milkica Lučić – fizičko vaspitanje

   Biljana Maljković-Ilić – hemija

   Marija Keravica – ruski jezik

   Biserka Spasojević – geografija

   Marjena Surovi – slovački jezik

   Milovan Zagorac – tehničko i informatičko obrazovanje

   Zvonko Jelić – likovna kultura

   Snežana Popović – informatika i računarstvo

   Jaruška Ferkova – verska nastava (evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke a.v. crkve)

   Stanislava Temerinac – verska nastava (Pravoslavni katihizis)

   Nada Torović – predsednik stručnog aktiva

   Đoka Milić – direktor

Školski odbor imenuje   članove Stručnog aktiva za razvojno planiranje u sledećem sastavu:

 

 

1.Zdravko Pandurov – koordinator

2.Jarmila Križan – predstavnik nastavnika razredne nastave

3.Vesna Turorov – predstavnik vaspitača

4. Biserka Spasojević – predstavnik nastavnika predmetne nastave

5. Vladimir Šimo – predstavnik stručnih saradnika

6.Đoka Milić – direktor škole

7. Emili Šušnica – iz Saveta roditelja

8. Milan Gajić– predstavnik lokalne samouprave

9. Nikolina Milanov, predstavnik Učeničkog parlamenta.

Školski odbor – organ upravljanja u školi

1. Zdravko Pandurov – predsednik

2. Marija Keravica – član kolektiva

3. Radmila Vještica – član kolektiva

4. Dalibor Pejak – predstavnik roditelja

5. Stanko Popov – predstavnik roditelja

6. Gordana Nikolić – predstavnik roditelja

7. Mirjana Pejak – predstavnik lokalne samouprave

8. Milica Zeljković – predstavnik lokalne samouprave

9. Janko Fabri – predstavnik lokalne samouprave

10. Anđela Mutavčić – predstavnik učenika

11. Milica Budić – predstavnik učenika

Savet roditelja

0-1   Jarmila Čobrda, Silbaš

0-2   Mirjana Subotin, Silbaš

0-3   Milana Vasiljev, Parage

0-4   Vida Haksalić, Despotovo

1-1   Danuša Fabri, Silbaš

1-2  Biljana Šarac, Silbaš

1-3   Jelena Brestovački, Parage

1-4   Mirjana Milić, Despotovo

2-1   Miroslava Medovarski, Silbaš

2-2    Ivana Leškov, Silbaš

2-3    Slađana Jović, Parage

2-4   Marina Ubavin, Despotovo

3-1   Miljinka Leporis, Silbaš

3-2   Anka Augustinov, Silbaš

3-3   Stanko Popov, Parage

3-4  Zlatko Oliver, Despotovo

4-1  Blanka Širka, Silbaš

4-2   Radoslava Mirosavljević, Silbaš

4-3   Bojana Hajek, Parage

4-4    Biljana Milić, Despotovo

5-1    Marija Milanov, Silbaš

5-2    Nataša Pejak, Silbaš

5-3   Svetozar Pešić, Despotovo

5-4   Gordana Nikolić, Despotovo

6-1  Stanko Popov, Parage

6-2    Dominka Milanov, Silbaš

6-3    Biljana Novakov, Silbaš

6-4    Milka Nikolić, Despotovo

7-1    Zlatka Struhar, Silbaš

7-2   Gordana Popovicki, Silbaš

7-3  Danica Milošević, Despotovo

8-1  Jarmila Cinkocki,Silbaš

8-2   Jelena Mirkov, Silbaš

8-3  Vladimir Paroški, Despotovo

 

 

Odbor Dečjeg saveza

– Vesna Tutorov, vaspitač

– Biljana Popov – nastavnik razredne nastave

– Natalija Ušjak – profesor razredne nastave

– Miroslav Hložan –  profesor razredne nastave

– Marjena Surovi –  profesor slovačkog jezika

– Milkica Lučić –  profesor fizičkog vaspitanja

 

Učenički Parlament

Zaduženi:

Dušanka Janjić profesor srpskog jezika

o Zagorac Milovan  profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja

• VII-1   Todor Božin i Aleksandra Popov

• VII-2   Bojana Zarupski  i Nikolina Milanov

• VII-3   Jovan  Mirosavljev  i Nikola Ostojić

• VII-4   Vuk Grujić i Aleksandar Temerinac

• VIII-1  Marsela Čermak i Matilda Hložan

• VIII-2  Veljko  Malić i Vasko Popadić

• VIII-3  Uroš Sekicki i Živana Milošević

 

 

Odbor zajednice učenika

Zaduženi:

• Jarmila Križan, profesor razredne nastave

• Biljana Popov-  nastavnik razrerdne nastave

• Milovan Pejak-  profesor razredne nastave

• Snežana Kljakić profesor engleskog jezika

• Žarko Delić  – nastavnik fizike

• Biljana Bilanović – koordinator rada Odbora zajednice učenika.

• Odbor ZU čine predsednici i zamenici  odeljenjskih zajednica od I do VIII razreda

 

 Podmladak Crvenog krsta

Zaduženi:

Maljković Biljana –  profesor hemije i biologije

Kaća Gajić –  profesor srpskog jezika

Jasmina Popović –  profesor fizike

 

 Tim za razvoj  školskog  sporta  i sportskih aktivnosti

Zaduženi:

• Ana Ninkov- profesor razredne nastave

• Silvija Gašić- profesor razredne nastave

• Radmila Vještica- profesor razredne nastave

• Milovan Pejak- profesor razredne nastave

• Miloš Spasojević- profesor fizičkog vaspitanja

• Milkica Lučić -profesor fizičkog vaspitanja

• Jelena Patak -profesor fizičkog vaspitanja

• Đoka Milić, direktor

 

Komisija za ekskurzije

• Biljana Stanić, sekretar;

• Anka Ninkov, nastavnik razredne nastave;

• Miroslav Hložan, profesor razredne nastave;

• Goran Perić, profesor istorije;

• Biserka Spasojević, profesor geografije.

• Predstavnici roditelja za svaki razred (po dva  roditelja, delegira ih  Savet roditelja). Imena roditelja su upisana u zapisniku sa sastanka Saveta roditelja.

 

 

 

Estetsko i ekološko uređenje škole i ostalog školskog prostora

Zaduženi:

• Leković Velizar, prof. biologije, rukovodilac Ekološke družine

• Milana Pandurov, nastavnik razredne nastave

• Pajić Svetlana, vaspitač

• Stanislava Temerinac, veroučitelj

• Ušjak Natalija, prof. razredne nastave

• Tutorov Vesna, vaspitač

• Jelić Zvonko, nastavnik likovne kulture

• Vladimir Vještica, nastavnik likovne kulture

• Miroslav Hložan,profesor razredne nastave

• Jarmila Križan profesor razredne nastave

 

Tim za interni i eksterni marketing

Zaduženi:

• Đoka Milić,direktor

• Rajka Čabrilo pedagog

• Katica Gajić -profesor srpskog jezika

• Marija Milosavljev profesor srpskog jezika

• Radimirka Vuković profesor srpskog jezika

Surovi Marjena profesor slovačkog jezika

• Jaruška Ferkova profesor slovačkog jezika

• Ivaz Fatima profesor srpskog jezika

 

Tim za vođenje sajta škole i  IK tehnologiju

Zaduženi:

• Jaroslav Mučaji  – profesor razredne nastave

• Snežana Popović  profesor informatike

• Igić Aleksandar profesor tehičkog i informatike

• Aleksandra Pulisak, profesor  engleskog jezika

• Marija  Milosavljev profesor srpskog jezika

• Jaruška Ferkova profesor slovačkog jezika

• Rajka Čabrilo, pedagog

• Đoka Milić, direktor

 

Tehnička podrška svim  timovima, komisijama i stručnim većima

• Vladimir  Knežević,

• Željko Torović,

• Todor Ilin

• Slobodan Rituper

• Ljiljana Ulala

• Dijana Aleksić

• Snežana Ninkov

• Tanja Mitrović

• Danijela Oliver

• Snežana Beličko

 

 

Print Friendly, PDF & Email