У циљу јачања компетентности у нашој школи у Силбашу одржан је семинар Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави (каталошки број 422). На семинару реализованом у петак 15.9.2017. године присуствовало је 35 учесника.

Семинар су реализовали проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију;  НаташаНиколић, асистент на Филозофском факултету Универзитета  у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију.

 

Ошти циљеви: Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

Специфични циљеви: Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа у процесу вредновања постигнућа ученика; Стицање знања и компетенција ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања; Стицање знања о карактеристикама поступака тестирања у настави као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција примене тестова знања у процесу оцењивања; Стицањенеопходних компетенција за организовање портфолија ученика као средства ефикасног оцењивања.

Теме програма: 

(1) Основе процеса вредновања образовног постигнућа ученика: Улога и значај оцењивања; Принципи оцењивања и  њихова улога у пракси оцењивања; Улога циљева, задатака и исхода образовања као основе ефикасног оцењивања; Мотивациона улога оцењивања у настави; Афирмисање предности формативног оцењивања; Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања. Радионице: Недоумице и изазови у процесу оцењивања; Модели повратне информације о оцени.

(2) Критеријуми оцењивања ученика: Који се сегменти постигнућа ученика вреднују?; Знање као кључни елемент постигнућа ученика (карактеристике нивоа знања чињеница, разумевања и знања примене); Вредновање напретка оствареног у овладавању различитим вештинама; Ангажовање ученика (активности) и карактеристике њеног вредновања; Улога иницијалног процењивања постигнућа ученика; Специфичности оцењивања у диференцираној настави. Радионице: Које се активности ученика могу вредновати? Како реализовати иницијално процењивање?

(3) Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика; Природа теста знања и његова улога у процесу оцењивања (могућности и ограничења); Стандардизовани и нестандардизовани тестови знања; Облици и садржај задатака у тесту знања; Мерне карактеристике теста знања; Тешкоће у састављању теста знања. Радионица: Конструкција задатака за тест знања.

(4) Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања: Шта је све предмет вредновања помоћу ученичког портфолија?; Модели организовања продуката активности ученика у портфолиу; Електронски портфолио ученика (улога у процесу оцењивања, облици и садржаји). Радионица: Примери портфолија ученика из школске праксе.

  

 

Print Friendly, PDF & Email
РАЗВИЈАМО СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ